UTMT 環大帽山越野跑

日期 2017 年 12 月 30 日
時間 上午 8:00
距離 162公里
爬升 9032米
限時 42 小時
起點 沙田火炭山尾街遊樂場
终點 沙田火炭山尾街遊樂場

TTF 荃打火 (荃灣,打石湖,火炭)

日期 2017 年 12 月 30 日
時間 下午 4:00
距離 115公里
爬升 5382米
限時 34 小時
起點 荃灣荃景圍遊樂場
终點 沙田火炭山尾街遊樂場

YTF 元打火 (元朗,打石湖,火炭)

日期 2017 年 12 月 31 日
時間 上午 9:00
距離 50公里
爬升 3650米
限時 17 小時
起點 元朗大棠巴士總站
终點 沙田火炭山尾街遊樂場